Verslag Burger Informatie Bijeenkomst  Visie Schutterspark Brunssum

d.d. 23.09.2021.

Aanwezig:      36 personen
Locatie:          Brasserie Schuttershüske
Tijd:                19.00 – 21.00 uur

Inleiding

Wethouder Houben opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom. Hij schetst kort de historie van het park en het doel van de bijeenkomst. In de door de gemeente in 2010 vastgestelde visie lag de verantwoordelijkheid voor Schutterspark en haar ontwikkeling meer bij de huurders/ondernemers in het gebied. De gemeente koos voor een rol op de achtergrond. Toch zijn er steeds meer vragen richting de gemeente gekomen om in die ontwikkeling ook een rol te pakken. Doel van deze bijeenkomst is: het informeren over en bespreken van een concept toekomstvisie op Schutterspark. De reacties en signalen van deze bijeenkomst zullen worden meegenomen in het besluitvormingsproces in het college van B&W en vervolgens de gemeenteraad.

Dhr. Hazen, projectleider Schutterspark, licht vervolgens aan de hand van een PP-presentatie de concept visie toe. Er zijn naar de toekomst een 16-tal voorstellen geformuleerd van zaken die opgepakt kunnen worden en waar prioriteiten in gesteld moeten worden
(presentatie wordt digitaal bijgevoegd.)

De presentatie leidde tot een reeks van vragen en een levendige discussie tussen zaal, wethouder en projectleider.

Onderstaand zijn de reacties en discussies thematisch gegroepeerd.

Onderhoud van het Schutterspark.
Het beeld bestaat dat er te weinig wordt gedaan aan het onderhoud: snoeien/bijknippen van struiken bij banken, onderhoud van het groen in zijn algemeenheid, legen van prullenbakken, bewegwijzering in de publieke ruimte, opknappen van de paden richting Schuttershof.

De wens is dat het onderhoud van de openbare ruimte snel moet worden verbeterd en dat er daarnaast er een visie komt op de toekomst. De visie moet niet de aanleiding zijn om het onderhoud niet aan te pakken nu.

Wethouder Houben geeft aan dat het groenonderhoud is ondergebracht bij de Bosgroep en deels bij Betere Buren. Hij zal met hen overleggen over de gemaakte opmerkingen en wat zij daaraan kunnen doen. Mocht dit niet voldoende zijn dan bekijkt de gemeente wat hierin kan worden gedaan. Onderhoudsvragen worden meegenomen in de invulling van de begrotingsmiddelen die de gemeente daarvoor heeft en waar jaarlijks prioriteiten voor worden gesteld. Daarnaast is een deel van het onderhoud de verantwoordelijkheid van de ondernemers actief in het gebied. Met hen zal dit onderwerp nogmaals besproken worden.

Handhaving in het Schutterspark.
Er worden verschillende aandachtspunten en knelpunten naar voren gebracht:

  • Fietsers/bromfietsers versus wandelaars bij het gebruik van de paden: dat is nu al steeds vaker een echt probleem: te druk, irritaties en ruzie.
  • Als het aantal bezoekers groter wordt in de toekomst, zal dat alleen maar erger worden. Het park moet daar geschikt voor worden gemaakt
  • Er wordt ’s nachts vuurwerk afgestoken en geschoten in het park en je hoort er niets meer van als je dat meldt.
  • Er wordt vuilnis gedropt en er worden vuilniszakken neergegooid.
  • Er is een bank in brand gestoken ( NB: Een van de elders geplaatste stenen banken als alternatief ?).
  • Er is te weinig zichtbare handhaving in vergelijking met bijvoorbeeld het gebied rond de vijver in het centrum.

Wethouder Houben geeft aan dat het park een openbaar karakter heeft en daarmee voor iedereen toegankelijk moet zijn. Je kunt dus niet toegang verbieden in tijd of voor bepaalde groepen. Je zult een weg moeten vinden dat dit allemaal, naast elkaar, op een goede manier kan worden ingevuld. Daarbij hebben de ondernemers een belangrijke rol, maar natuurlijk ook de gebruikers zelf. Respect voor elkaar is daarbij belangrijk.

Dhr. Hazen geeft aan dat de problemen rond veiligheid wel degelijk opgepakt worden en besproken worden in het veiligheidsoverleg, waar ook mogelijke maatregelen besproken worden. Dat alles passend bij het openbare karakter van het park. Een mogelijkheid is om het Park ’s nachts af te sluiten d.m.v. slagbomen bij de parkeerplaatsen.

Toiletvoorzieningen.
Als de horeca dicht is zijn er geen toiletvoorzieningen beschikbaar. Voor een (openbaar) familiepark en kindvriendelijk park is het hebben van toiletvoorzieningen belangrijk. Voorkomen moet worden dat mensen hun behoefte gewoon in het park doen, wat nu wel gebeurt.

Op de campingplaats zijn ook geen toiletvoorzieningen, al 12 jaar onderwerp van gesprek.
Dhr. Hazen geeft aan dat daar momenteel aan wordt gewerkt.

Wethouder Houben geeft aan dat sanitair een verantwoordelijkheid van de ondernemers is, het gevolg van de besluitvorming in 2010. Begrippen als fatsoen en dergelijke zijn hier ook aan de orde als het gaat om het gebruik van de openbare ruimte door mensen.

Als reactie wordt aangegeven dat in het buitenland vaak wel openbare toiletvoorzieningen in de publieke ruimte voort handen zijn. Blijkbaar kan het daar wel. Handhaving heeft ook hier een rol te vervullen.

Voorgesteld wordt om een soort publiekscampagne te houden over Schutterspark en de regels die we hebben en hoe we met elkaar willen omgaan. Bijvoorbeeld met gastvrouwen/heren aan de ingangen van het park, aan het begin van het seizoen.

Ontwikkeling van de Speeltuin.
De indruk bestaat dat er niets gebeurt met de speeltuin terwijl in het verleden beloofd is om deze op te knappen. Belofte maakt schuld !

Dhr. Hazen geeft aan dat er al het nodige aangepast is en in de voorbereiding op het nieuwe seizoen er ook zaken aangepakt zullen worden. In de nieuwe visie wordt aanvullend een waterspeelplek voorzien. Duidelijk moet zijn dat het niet meer “de oude speeltuin” van vroeger zal gaan worden. De speeltuin moet gezien worden in samenhang met alle voorzieningen in het Park.

Wethouder Houben geeft aan dat er al € 100.000 beschikbaar is gesteld voor de aanpak van de speeltuin. Mocht de raad vinden dat dit niet voldoende is en er ook extra middelen voor beschikbaar stellen, dan zal het College dat natuurlijk ook realiseren en invullen.

Kunnen de toestellen voor ouderen die achterin de speeltuin staan worden verplaatst zodat ze vaker en meer gebruikt kunnen worden?
Wethouder Houben geeft aan dat dit zal gebeuren.

Positie van wild en andere dieren in het park.
Dhr. Hazen geeft aan dat bij de plannen ook gekeken wordt naar de wet- en regelgeving waar het gaat om fauna beheer en ontwikkeling. Daarvoor worden ook de nodige onderzoeken gedaan. De plannen en visie mogen daarmee niet in strijd zijn.
Hierover zal in het plan een opmerking worden gemaakt.

Punten specifiek over presentatie visie.
Er komt aandacht voor de verbinding tussen de Pompgebouwen1,2,3 en Pompgebouw 4. Daar wordt nu een museum voorzien wat de historie en het gebruik in het gebied laat zien, zowel met tastbare voorbeelden als ook digitaal.

Vanuit het IBA is, gekoppeld aan een subsidie van hun kant, het voorstel om een doorkijk te maken van via een laan naar de vijver. Wethouder Houben geeft aan dat hij zelf eigenlijk meer voorstander is van de “doe maar normaal-aanpak”. Dus nu nog geen bomenkap om doorkijk te realiseren, maar middelen gebruiken voor banken, verlichting, onderhoud en als er erg veel geld is kun je aan een echte doorkijk gaan denken.

Er worden vraagtekens geplaatst bij de uitbreiding van de hangvennen. Voorgesteld wordt om eerst onderhoud aan de bestaande vennen te doen. Bepaalde bomen moeten eruit, maar je moet dan er ook voor zorgen dat die wegblijven en niet meer opkomen.

Dhr. Hazen geeft aan dat er zorgvuldig naar de flora gekeken moet en zal worden en uitheemse bomen gerooid zullen worden.

Wethouder Houben meldt dat in de voorlopige visie van de gemeente de mogelijkheid voor ondernemers aangegeven is om bijvoorbeeld middels het recht van opstal financiering van hun plannen mogelijk te maken. De grond zal echter in handen van de gemeente blijven. Dat betekent dat er dan overeenkomsten gemaakt zullen gaan worden zodat er zekerheid bestaat over de gedane investeringen en rekening wordt gehouden met condities die nu in langlopende huurovereenkomsten zijn vastgelegd.

Positie van de buurt in de visieontwikkeling en planvorming.
Dhr. Hazen geeft aan dat er volgens afspraak 4 keer per jaar met de buurt wordt overlegd. Daarnaast is er een werkgroep van geïnteresseerden betrokken bij de ontwikkeling van het Pompehuuske.

Wethouder Houben geeft aan dat het goed zou zijn het Buurtnetwerk op bij deze nieuwe ontwikkelingen te betrekken en vandaaruit inbreng ter leveren. Het buurtnetwerk Oost is een zelfstandige stichting, die door de gemeente gesubsidieerd wordt.

Vanuit de aanwezigen wordt de suggestie gedaan om een vertegenwoordiging van de buurt op te nemen in het bestuur van de op te richten Stichting Schutterspark.
Dhr. Hazen geeft aan dat dit met de ondernemers opgenomen zal worden. Hij weet dat een aantal daar inmiddels al positief tegenover staat.

De buurtwebsite kan hier ook een belangrijke rol in vervullen. In zijn algemeenheid zal de website verbeterd moeten worden. Wethouder Houben geeft aan dat daar al een toezegging voor ligt.

Overig.
Vanuit de zaal wordt gemeld dat de Heidestraat nu wel een racebaan lijkt. Wethouder Houben geeft aan dat dit gemeld kan worden aan de gemeente en vervolgens opgenomen in het mobiliteitsplan, waar dit type problematiek in past. Overigens heeft de gemeente recentelijk een oproep gedaan om straten met verkeersoverlast te inventariseren. Geadviseerd wordt om de Heidestraat z.s.m. nog te melden als aandachtstraat.

Gevraagd wordt waarom ’s nachts licht brandt in het park.
Dit is o.a. vanwege het publieke/openbare karakter van het park. Je kunt dit vergelijken met straatverlichting. Daarnaast geven de ondernemers aan dat het wel fijn is als er licht brand als zij ’s nachts naar hun voorziening moeten omdat bijv. het alarm afgaat. Dat geeft ook voor hen een wat groter gevoel van veiligheid.

Opgemerkt wordt dat het werken aan een mentaliteit van samenwerken van groot belang is voor de ontwikkeling van Schutterspark. Naast alle zaken die aangepakt moeten worden is het goed om je te realiseren hoe mooi en uniek het Schutterspark is en dat we er samen voor moeten zorgen dat dit zo blijft. Samen betekent: de ondernemers, de buurt en de gemeente. Dat is een goede basis voor de bezoekers van buiten die ook graag naar dit park komen.

Waardering wordt uitgesproken dat de gemeente in dit dossier op deze manier met de inbreng van haar burgers omgaat, zeker in vergelijking met een aantal omliggende gemeenten.

Tot slot.
Wethouder Houben dankt de aanwezigen voor hun inbreng deze avond.
De presentatie en het verslag van de avond zullen op de website worden geplaatst zodat iedereen die dat wil er kennis van kan nemen.

Belangrijk is en blijft dat we samen aan de slag gaan en er samen iets goeds van maken voor de nu maar ook de toekomst van het Schutterspark.