Sponsoring kan aangevraagd worden door:

 • Verenigingen
 • Buurten
 • Stichtingen
 • Personen (in ander georganiseerd verband).

Criteria sponsorverzoek

 • De activiteit moet een bijdrage leveren aan een sociaal, maatschappelijk belang in de buurt/wijk.

 • Het aantal deelnemers aan de activiteit is minimaal 25.

 • Het aanvraagformulier sponsoring moet volledig worden ingevuld. Dit formulier kunt u downloaden op de website (https://www.buurtnetwerkbrunssum.nl/sponsoraanvraag) en inleveren bij de secretaris van het desbetreffende buurtnetwerk. Digitaal invullen en aanleveren heeft echter de voorkeur.

 • De aanvraag moet worden ondersteund door minimaal 3 personen.

 • Er dient een deugdelijke begroting te worden bijgevoegd.

 • Bij een sponsoraanvraag vanaf € 100,00 dient u aan te geven of er ook bij derden een aanvraag om sponsoring is gedaan (bijv. in de vorm van donateurskaarten enz.) Ontvangt u al subsidie van de gemeente Brunssum, dan kunt u geen subsidie aanvragen, regels van de gemeente. U kunt uw aanvraag indien gewenst altijd toelichten tijdens een openbare buurtnetwerkvergadering.

 • Een sponsorverzoek dient minimaal 1 maand voorafgaand aan de activiteit te worden aangevraagd.

Richtlijnen omtrent sponsoring:

 • Het toegekende bedrag kan variëren, tot een maximum van € 500,00.

 • Bij jaarlijks terugkerende aanvragen van dezelfde aanvrager of voor dezelfde activiteit, kan er een afbouw plaatsvinden van het toegekende bedrag.

 • Jaarlijks terugkerende aanvragen worden steeds opnieuw bekeken en worden in principe maximaal 3 jaar ondersteund.

 • De kosten van eten en drinken komen in principe niet in aanmerking voor sponsoring.

 • Achteraf, dus nadat de activiteit heeft plaatsgevonden, ontvangt het betreffende buurtnetwerk graag de financiële verantwoording.

 • Er kan maximaal 1 aanvraag per jaar, per aanvrager, worden ingediend.

 • Een Brunssum-breed project (brede activiteit) welke wijk overstijgend is, kan door 1 of meerdere buurtnetwerken gesponsord worden. Ieder buurtnetwerk bepaald het bedrag/de vorm van de sponsoring.

 • De buurtnetwerken behouden zich het recht voor om incidenteel af te wijken van de hierboven gestelde richtlijnen.